Všeobecné podmínky serveru AkcniCeny.cz

Všeobecné podmínky serveru AkcniCeny.cz


DEFINICE

1. Server AkcniCeny.cz (dále jen AkcniCeny.cz) - veřejný webový server umožňující především prohlížet nabídky obchodních řetězců.

2. Registrovaný uživatel (dále jen uživatel) - osoba, která svou registrací potvrdí souhlas s těmito pravidly.

3. Provozovatel AkcniCeny.cz (dále jen provozovatel) - MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sdoudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

4. Fyzická, či právnická osoba inzerující na serveru AkcniCeny.cz (dále jen inzerent) - subjekt zadávající reklamu na webových stránkách serveru, či v e-mailech zasíláných uživatelům


REGISTRACE

5. Každý uživatel serveru může být na serveru AkcniCeny.cz v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.


SOUKROMÍ

6. Vyplněním a odesláním registračního formuláře potvrzuji, že souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem, a to za následujících podmínek:

- tento svůj souhlas uděluji na dobu, dokud nezruším svoji registraci na AkcniCeny.cz;

- souhlasím se zasíláním informačních e-mailů, dokud svůj souhlas nezruším nebo nezruším svoji registraci na AkcniCeny.cz;

- souhlasím se zasíláním reklamních sdělení provozovatele anebo třetích stran, dokud svůj souhlas nezruším nebo nezruším svoji registraci na AkcniCeny.cz;

- zpracování všech údajů bude prováděno v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Provozovatel tímto informuje každého uživatele – fyzickou osobu, který poskytl provozovateli svoje osobní údaje (zejména e-mailovou adresu) ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že uživatel má právo přístupu k nim, a že má právo na odstranění závadného stavu, na jejich blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci a má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.


Standardně provozovatelem zpracovávané údaje jsou e-mailová adresa a IP adresa, z níž došlo k registraci. Údaje jsou užívány pouze pro účely poskytnutí uživatelem poptávané služby a to včetně profilování za účelem lepšího a relevantnějšího zobrazování nabídek.


Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: osobni.udaje@idnes.cz.


Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům – dodavatelům externích služeb pro provozovatele (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby), provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných provozovatelem, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb provozovatele. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům provozovatele a auditorům provozovatel, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb MAFRA. Na vyžádání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy v zákonem stanovených případech. 

 

REKLAMA

7. V příslušných informačních e-mailech bude obvykle provozovatelem přiložena reklama provozovatele, osob tvořících s ním koncern anebo inzerenta.


ZÁRUKY PROVOZOVATELE A PODMÍNKY UŽITÍ

8. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je však v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na odpovídající úrovni. 

9. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či jinou újmu, která byla nebo mohla být uživateli, nebo inzerentovi způsobena v souvislosti používáním nebo využíváním serveru AkcniCeny.cz. Vzhledem k tomu, že údaje zveřejňované v rámci serveru jsou poskytovány třetími osobami, nezaručuje provozovatel jejich správnost a úplnost.

10. Uživatel je oprávněn využívat údaje zveřejněné na serveru pouze pro svoji interní potřebu a nepodnikatelské účely; zejména není oprávněn je užívat za účelem přípravy produktů konkurenčních vůči serveru či inzerentovi. Užíváním serveru a údajů na něm uložených nevzniká uživateli žádné právo k užití předmětů chráněných autorským právem.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. Tyto podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit. Vzhledem k tomu, že provozovatel financuje svoje bezplatně nabízené služby především z výnosů ze zobrazované reklamy, vyhrazuje si právo omezit či zamezit přístupu k serveru těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem může provádět i technické testování koncových zařízení za tím účelem, zda takové nástroje používají či nikoliv.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru AkcniCeny.cz, nebo zasláním upozornění e-mailem uživatelům. Změna vstupuje mezi uživatelem a provozovatelem v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí zpravidla jeden měsíc; nejméně však činí tato lhůta 25 dní ode dne oznámení změny; nebude-li výslovně tato lhůta stanovena, činí 25 dní. V případě, že uživatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn zrušit registraci do 20 dnů ode dne doručení upozornění na změnu těchto podmínek. V případě, kdy uživatel nevyužije svého práva na zrušení registrace ve výše uvedené lhůtě, platí, že se změnou souhlasí. 


Reklama
     
Reklama